Công trình: Nhà kho chứa ống và phụ kiện ( bằng gang, thép) trạm tăng áp KCN VSIP

    Công trình: Nhà kho chứa ống và phụ kiện ( bằng gang, thép) trạm tăng áp KCN VSIP

    Công trình: Nhà kho chứa ống và phụ kiện ( bằng gang, thép) trạm tăng áp KCN VSIP

    1 Slide 3 Slide 4 Slide 2 Slide 1