Công trình: KHO VÀ SÂN BÃI CHỨA HÀNG KHO BIA SÀI GÒN - SÔNG TIỀN

    Công trình: KHO VÀ SÂN BÃI CHỨA HÀNG KHO BIA SÀI GÒN - SÔNG TIỀN

    Công trình: KHO VÀ SÂN BÃI CHỨA HÀNG KHO BIA SÀI GÒN - SÔNG TIỀN

    1 Slide 3 Slide 4 Slide 2 Slide 1